Skip to main

Hier staan we voor

We zijn een coöperatie van boeren, FromFarmers. Door onze rol als grootaandeelhouder zijn we nauw verbonden met ForFarmers, voor boeren. Samen werken aan een toekomstbestendige agrarische sector. Daar staan we voor.

Stap bij ons in voor meer impact, meer kennis, meer rendement!

Lid worden van Coöperatie FromFarmers is eenvoudig en biedt voordelen en natuurlijk is FromFarmers op zoek naar nieuwe leden om samen de krachten te bundelen. Want samen staan we sterk voor meer impact, meer kennis en meer rendement. Bekijk de video hieronder: Jan Kuks en Wilco Eekhuis vertellen over de strategie van de coöperatie.

Vitaal kapitaal

De coöperatie heeft gezorgd voor vitaal kapitaal in de vorm van aandelen ForFarmers die niet op naam van leden zijn gezet. Hiermee houdt de coöperatie zeggenschap in de onderneming (2023: 20,7%). De coöperatie blijft een belangrijke aandeelhouder en kan haar stem uitbrengen tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers. 

Het dividend dat de coöperatie ontvangt op basis van dit aandelenbezit in ForFarmers zal, na aftrek van de kosten die de coöperatie maakt en na eventuele reserveringen, als resultaat worden uitgekeerd aan de leden die voerequivalenten benutten. 

Zeggenschap van de coöperatie

Ieder lid met een participatierekening of certificaten, kan voorafgaand aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers zeggenschap (‘stemrecht’) opvragen. Vraagt een lid het stemrecht niet op, dan wordt deze stem uitgeoefend door (of op instructie van) de coöperatie (rechtstreeks of door middel van een steminstructie). Leden hebben op deze manier direct (door zelf op te vragen) of indirect, via de coöperatie, zeggenschap over belangrijke onderwerpen, waaronder bepaalde strategische beslissingen.

In de statuten van ForFarmers is vastgelegd dat de coöperatie, als aandeelhouder, bijzondere rechten heeft zolang zij minimaal 20% van de zeggenschap in ForFarmers (via aandelen/certificaten) heeft. Dit heet een prioriteitsaandeel. De coöperatie beschikt in 2023 over 20,7% van de aandelen, dus heeft Coöperatie FromFarmers de benodigde 20% voor het prioriteitsaandeel. In het jaarverslag van FromFarmers wordt ieder jaar aangegeven voor welk percentage FromFarmers zeggenschap kan uitoefenen. 

Samen sterker voor meer impact

Wij zijn (groot)aandeelhouder van ForFarmers en behartigen daarmee de belangen van onze 3.850 leden (veehouders) door: 

  • Onze inzet bij ForFarmers voor het boerenbelang en een toekomstbestendige, sterke veehouderij in Nederland.
  • Zeggenschap bij belangrijke besluiten zoals een aanbevelingsrecht voorvier van de zes commissarissen in de Raad van Commissarissen van ForFarmers en belangrijke (des)investeringen.
  • Toetsen van marktconformiteit (beste voer - concurrerende prijs - uitstekend advies).

Samen sterker voor meer kennis

Wij brengen leden samen om ideeën, visies en ontwikkelingen in de agrarische sector uit te wisselen. Wat wij u te bieden hebben: 

  • Informatieve ledenbijeenkomsten.
  • Informatie en nieuws via ons ledenmagazine Ambitie en digitale nieuwsbrieven.
  • Wij hebben zitting in sectorspecifieke klankbordgroepen bij ForFarmers waar wij meepraten over actuele ontwikkelingen.
  • Door middel van financiële steun kunnen wij een rol als katalysator vervullen voor ontwikkelingsprojecten in de agrarische sector.

Samen sterker voor meer rendement

Deel mee in ons resultaat. Onze leden die voer afnemen bij ForFarmers kunnen voerequivalenten (V€) aanschaffen waarmee zij ook kunnen delen in het resultaat van de coöperatie.

  • Een V€ staat gelijk aan 1 ton afgenomen mengvoer; V€ zijn te koop via een intern handelsplatform.
  • Over 2023 was de coöperatieve resultaatuitkering per V€ (per ton voer) €1,68 bij een prijs van circa €13,- voor een V€.
  • Financiering nodig? Maak gebruik van onze financieringsregeling voor de aanschaf van V€.

Rekenvoorbeeld coöperatieve resultaatuitkering (in 2024 over 2023)

In 2023 heeft boer Hugo 900 voerequivalenten gekocht voor €13,- per stuk. Dit is een investering van €11.700. En in 2023 nam hij 1.000 ton voer af bij ForFarmers. Over 2023 was de coöperatieve resultaatuitkering per benut voerequivalent €1,68 (zie overzicht). Hij ontving dus 900 x €1,68 = €1.512. Dit is een rendement van circa 13%.

Contact
Bel Mail App